Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach

Informujemy Pomagamy Doradzamy

Bezpłatne mediacje

Na czym polega mediacja?

Jest to próba rozwiązania sporu w sposób ugodowy i satysfakcjonujący zaangażowane strony. Pomoc w tym świadczy mediator, neutralna wobec stron osoba trzecia, posiadająca specjalne przygotowanie do tego, by pomóc zrozumieć jakie podłoże sporu oraz istotne interesy każdej ze stron, które warunkują możliwość osiągnięcia porozumienia, a także na jakiej płaszczyźnie może nastąpić zbliżenie stanowisk. Może dotyczyć sporów powstałych w wyniku każdego popełnionego przestępstwa i czynu zabronionego, popełnionego przez nieletniego wszelkich konfliktów małżeńskich lub rodzinnych oraz spraw cywilnych, pracowniczych i gospodarczych, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z reguły jest prowadzona w formie sesji - rozmów stron w obecności mediatora, może również odbywać się w formule indywidualnych spotkań mediatora ze stronami konfliktu, szczególnie w tej jego fazie, gdy z uwagi na zbyt duży poziom negatywnych emocji, brak jest możliwości wspólnego spotkania.

Jakie standardy obowiązują w procesie mediacji?

Mediacja opiera się na:

  • Zasadzie dobrowolności uczestnictwa, wynikającej z chęci osiągnięcie porozumienia w sporze oraz swobody wyboru mediatora przez strony konfliktu. Zgoda w tych zakresach musi być utrzymana do końca postępowania. Z tej przyczyny najlepiej jest podjąć taką próbę jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej, wówczas wszystkie kwestie związane z zakresem, miejscem, wyborem mediatora oraz czasem trwania mediacji zależą od umowy pomiędzy stronami sporu.
  • Zasadzie neutralności mediatora oraz miejsca prowadzenia mediacji. Mediator w całym procesie mediacyjnym zachowuje bezstronność, nie narzuca żadnych rozwiązań, ale i nie dąży do osiągnięcia celu w postaci porozumienia pomiędzy stronami, ugoda stanowi efekt wypracowany przez same strony. Mediacja jest prowadzona w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga stron nie miała wpływu na jej przebieg i ostateczny wynik.
  • Zasadzie pełnej kontroli stron, to strony decydują o wszystkich istotnych elementach mediacji, jej zakresie, ilości sesji, ugodzie i jej treści.
  • Zasadzie pełnej poufności, brak możliwości wykorzystania informacji w innego rodzaju postępowaniach.

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja:

  • Prowadzi do ostatecznej likwidacji sporu - orzeczenie sądowe autorytatywnie rozstrzyga spór, ale nie zawsze go rozwiązuje w sposób akceptowany przez strony, co sprawia, że nie znikają problemy stanowiące przyczynę konfliktu.
  • Istotnie skraca czas konfliktu - eliminując konieczność prowadzenia postępowań sądowych, poddawania się długotrwałym, sformalizowanym, rygorystycznym i nie zawsze zrozumiałym procedurom, prowadzenia dowodów, wnoszenia środków odwoławczych od wydanych orzeczeń, prowadzenia egzekucji. W przypadku mediacji umownej wola stron jej czas trwania, w przypadku mediacji wynikającej z postanowienia sądu, sprawach nieletnich nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni, na w pozostałych sprawach, nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużona.
  • Daje możliwość kontroli nad efektem końcowym - orzeczenie sądu jest wydawane przez organ państwa wykonujący jego konstytucyjne uprawnienie wymierzania sprawiedliwości i nie zawsze pozwoli zrealizować interes strony sporu.
  • Znacznie obniża koszty „obsługi" sporu - koszt mediacji stanowi wynagrodzenie mediatora, koszty wynikające z postępowania sądowego są związane z uiszczeniem opłaty sądowej związanej z wniesieniem sprawy lub składaniem środków odwoławczych ( w sprawach cywilnych i gospodarczych 5% wartości roszczenia / inna kwota wynikająca z przepisów ), kosztami postępowania dowodowego - opinie biegłych lub instytutów naukowych, kosztami pomocy prawnej - wynagrodzenia pełnomocników, kosztami egzekucyjnymi.
  • Przerywa bieg przedawnienia roszczenia - co oznacza, że wszczęcie i prowadzenie mediacji nie stanowi ryzyka braku późniejszej możliwości dochodzenia żądania na drodze sądowej.
  • Zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc ugody sądowej - co oznacza, że nie można się z niej wycofać w sposób dowolny, a w przypadku braku chęci jej realizacji w przypadkach nadających się do egzekucji wynikających z niej obowiązków być zaopatrzona w klauzulę wykonalności i być realizowana na drodze przymusu państwowego przez organ egzekucyjny.