Poradnictwo

Porada obywatelska polega na:

 • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
 • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
 • wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • w razie potrzeby sporządaniu wspólnie z klientem planu działania.

Informacje udzielane są w sprawach:

 • imigracji/repatriacji,
 • finansowych,
 • niepełnosprawności,
 • obywatela a instytucji,
 • pozbawienia wolności,
 • spadkowych,
 • konsumenckich,
 • stosunków międzyludzkich,
 • własności.

Informacja obywatelska polega na:

 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej dla załatwienia sprawy,
 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

Zasady poradnictwa obywatelskiego:

 • otwartość na każdą osobę potrzebującą pomocy
 • poufność powierzonych informacji
 • bezpłatność porad
 • bezstronność doradców
 • niezależność: kierujemy się wyłącznie dobrem klienta
 • samodzielność klienta w podejmowaniu ostatecznej decyzji
 • aktualność i rzetelność informacji